uv 705 komoda

117x39 v.87

1 200,00 Kč 2 400,00 Kč